ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PAKTU

Artikel 1 – DEFINITIES

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en
verbintenissen tussen PAKTU, hierna te noemen: “PAKTU”, en haar wederpartij, iedere natuurlijke of
rechtspersoon, hierna te noemen: “Opdrachtgever”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met PAKTU bedoeld: PAKTU, kantoorhoudende te (5527 GW))
Hapert aan de Molenvelden 33, ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer: 72388765.
1.3 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die
PAKTU verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met PAKTU aangaat en/of adhoc
Opdracht geeft in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product of Dienst.
1.4 In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door PAKTU voor
Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot concepten, verpakkingen, het ontwikkelen van verpakkingen of verpakkingsconcepten,
advertenties, banners, video’s, campagne voorstellen, marketingadvies, het (laten) verzorgen van
drukwerk of het bewerken of leveren van (elektronische) bestanden.
1.5 In de Algemene Voorwaarden wordt onder Opdracht(bevestiging) / overeenkomst verstaan: Elke
overeenkomst van levering van één of meer producten of diensten van PAKTU.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten
waarbij PAKTU partij is. Wanneer u gebruikt maakt van de producten en of diensten van PAKTU
aanvaardt u de Algemene Voorwaarden. Indien u zelf andere voorwaarden hanteert, kan en zal PAKTU
deze niet accepteren.
2.2 Afwijking van de Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever is slechts toegestaan wanneer dit
schriftelijk is overeengekomen.
2.3 PAKTU behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. PAKTU zal
Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.
2.4 Algemene (inkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen
partijen van toepassing zullen zijn.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, laat
dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Alle offertes gelden als een vrijblijvend aanbod voor maximaal 14 dagen, tenzij anders is vermeld. Een
vrijblijvend aanbod kan ook na aanvaarding worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6
werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
3.2 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de offerte of
opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de offerte of opdrachtbevestiging door
Opdrachtnemer digitaal retour is ontvangen en/of de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever
ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Een overeenkomst kan ook
(stilzwijgend) tot stand komen door het aanvangen van de werkzaamheden door PAKTU. Zolang de
opdrachtbevestiging of offerte niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar
(personeels)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging/offerte is gebaseerd op de ten tijde
daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt
geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie,
afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Schriftelijk kan
eveneens een bepaalde duur worden afgesproken.

Artikel 4 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht,
tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden
gesteld.
4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over
feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen
zijn.
4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens
en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en
overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de
overeenkomst indien nodig of wenselijk op locatie van de Opdrachtgever uit te voeren en die voldoen aan
alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten tenzij anders is overeengekomen. Hieronder wordt onder meer
begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde
(computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen ondermeer door middel
van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
4.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer
noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen
de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden
gecommuniceerd met Opdrachtgever. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de
juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria,
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens,
bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4.7 Indien Opdrachtgever niet aan de verplichtingen voldoet heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht
tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft de Opdrachtnemer het recht om de
daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste
inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen zoals het een goed opdrachtnemer betaamt. Ten aanzien
van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van
Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat door haar
werkzaamheden de Opdrachtgever meer klanten krijgt of de omzet van Opdrachtgever wordt verhoogd.
5.2 Het kan voorkomen dat Opdrachtnemer meer werkzaamheden moet verrichten. Dit zal hij in overleg
met de Opdrachtgever afstemmen. Indien Opdrachtnemer uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht
gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen,
ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming
heeft verleend.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het werk door een derde te laten uitvoeren.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) of derde de verleende
Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel
mogelijk in acht.
5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe
slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op
directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed
kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde
in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.
5.5 Wanneer er voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn maar nimmer een
fatale. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.6 PAKTU is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk
is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
de overeenkomst overgaan.

Artikel 6 – GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, zijn partijen
verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen
van elkaar of uit andere bron. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.2 Partijen kunnen ter zake ontheffing verlenen aan elkaar. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor
de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Dit gaat
in overleg met Opdrachtgever.
6.3 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de
vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot
een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het
geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van
belang kan zijn.
6.4 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot
openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal
Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van
Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
6.5 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan
door hen in te schakelen derden.
6.6 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Opdrachtnemer gerechtigd
tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van
Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

Artikel 7 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot
producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het
kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten
van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma’s, (systeem)ontwerpen, concept-ideeen, verpakkingsconcepten, werkwijzen,
adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste
zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten
te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van
de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van
overeenkomstige toepassing.
7.3 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever
of van een door hem gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
7.4 Rechten van intellectueel eigendom, welke voortvloeien uit een overeenkomst van consultancy, zullen
eerst aan Opdrachtgever toekomen nadat alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn
voldaan en dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen is gekomen.

Artikel 8 – HONORARIUM

8.1 Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door Opdrachtnemer gedane aanbieding. De
in de offerte/het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
8.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is
uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is
Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
8.3 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties
van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
8.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen)
worden opgelegd.
8.5 Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van
de verkoopprijzen van zijn leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en
uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringskosten, loonkosten, sociale lasten,
kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door
Opdrachtgever te betalen prijs.
8.6 Opdrachtnemer is in alle andere gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven, na
overleg met Opdrachtgever en onder opgaaf van reden, aan te passen.
8.7 Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kunnen de prijzen en tarieven jaarlijks
door Opdrachtnemer worden gewijzigd.

Artikel 9 – BETALING

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen
14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel
van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de
hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
Opdrachtgever is niet bevoegd zich op opschorting of verrekening te beroepen.
9.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever direct. zonder dat enige
nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde
wettelijke handelsrente verschuldigd, zulks met een minimum van 10%. Daarnaast komen alle werkelijke
kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten
laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is
de Opdrachtgever buiten gerechtelijke kosten op minimaal 15% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
9.3 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen.
Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van
Opdrachtnemer te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen
van de Opdrachtgever op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige
vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, die ter zake van incassokosten, rente en boetes
daaronder begrepen. De Opdrachtgever verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De Opdrachtgever
verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan Opdrachtnemer om een pandrecht op alle goederen te
vestigen namens Opdrachtgever, ten behoeve van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever nalaat de
verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de
verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden
ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van
het volledige factuurbedrag.

Artikel 10 – RECLAMES

10.1 Opdrachtgever verplicht zich de uitgevoerde werkzaamheden c.q. geleverde diensten direct na
oplevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de uitgevoerde
werkzaamheden c.q. geleverde diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen
schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever
reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te
worden gemaakt.
10.3 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet
op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde
dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de
reclame geen betrekking heeft.
10.4 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing
van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen
restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 11 – LEVERINGSTERMIJN

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie
en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te
worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen,
respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
11.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van
de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen
waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever
niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.
11.4 Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaken dan ook, geeft
Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn
verplichtingen jegens Opdrachtnemer. Indien onvoorzienbaar is dat de leveringstermijn zal worden
overschreden, is Opdrachtnemer evenwel verplicht om dit aan Opdrachtgever te melden en met haar in
overleg te treden over de gevolgen van de overschrijding alsmede over de verdere voortgang. Dit geldt in
het bijzonder wanneer tussentijdse wijzigingen zijn aangebracht of danwel dat Opdrachtgever op
bijzondere wijze bij het project betrokken is geweest.

Artikel 12 – OPZEGGING

12.1 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen
met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De overeenkomst kan niet door
Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd.
12.2 De Overeenkomst mag door Opdrachtnemer per aangetekend schrijven (tussentijds) worden
opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar
schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een
schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het
ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht
of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de
opzeggende partij.
12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op
vergoeding van het bedrag voor de totale Opdracht zoals het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te
maken bezettingsverlies alsmede de additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van
de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals ondermeer kosten met betrekking tot
onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan
Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging
aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij
aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden
voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening
gebracht.
12.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken
en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand
te stellen.

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid
in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer
voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft
geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is
Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal de verzekerde som. Indien de
verzekeraar niet mocht uitkeren, de schade niet onder de verzekering valt, of anderszins, zal de
aansprakelijkheid zich uitstrekken tot maximaal de helft van de factuurwaarde van de Opdracht, of dat deel
van de Opdracht waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
▪ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
▪ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden;
▪ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
13.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit
veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van
gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer
gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de
schriftelijke overeenkomst vormt. Opdrachtgever kan zich daar desgewenst voor verzekeren.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken c.q. vorderingen van derden. Dit omvat
mede – maar is niet beperkt tot – schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen
verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door
opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende
(inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
13.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten
behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
13.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer
of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
Artikel 14 – CONTRACTSOVERNEMING
14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan
derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze
toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter
zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de
derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de
verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet schriftelijk
anders overeenkomen.
14.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle
aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige
verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige
dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 15 – INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van
hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als
Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet
beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast dat
opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die eventueel voortvloeit bij Opdrachtgever of ieder van
hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de
door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden
mail bepalend.

Artikel 16 – VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het
verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten
en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

Artikel 17 – NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij
ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen
beiden blijven binden.

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

18.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van
toepassing.
18.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van het
arrondissement uit de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer. Dat is in dit geval de rechtbank OostBrabant.
17.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden met succes wordt vernietigd of hierop om wat
voor reden dan ook geen beroep op kan worden gedaan, zal deze worden aangepast qua inhoud en
strekking die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de betreffende bepaling, zodat daarop wel een
beroep kan worden gedaan.

Artikel 19 – OVERMACHT

19.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die leidt tot de tekortkoming in nakoming die niet te
wijten is aan de schud van de Opdrachtnemer noch voor diens rekening komt. In geval van verhindering
ten gevolge van overmacht tot het uitvoeren van de overeenkomst is iedere der partijen gerechtigd om
zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de
Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
19.2 In afwijking van het bovenstaande is de Opdrachtnemer in geval van tijdelijke verhindering tot het
uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overmacht bevoegd de nakoming van de verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, voor de duur van de verhindering, De Opdrachtgever is
alsdan vervoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de
omstandigheden van het geval niet kan worden gevergd dat zij de opheffing van de (oorzaak van de)
verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Molenvelden 33
5527 GW Hapert
Telefoon: 06 51 45 80 36
KvK: 72388765
INFO@PAKTU.NL